เกี่ยวกับมูลนิธิ

21 ปี มูลนิธิสถาบันนิติเวชวิทยา เพื่อผู้ยากไร้ แด่ศพไร้ญาติ

ปัญหาการดำเนินการต่อศพนิรนาม ศพไม่มีญาติ และศพที่ยากไร้ ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง นับวันจะยิ่งเพิ่มจำนวนมากขึ้น และการช่วยเหลือและสนับสนุนที่ไม่ครอบคลุมในหลายด้าน ความช่วยเหลือจากรัฐบาลไม่เพียงพอต่อการบริการให้ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที

พลตำรวจตรี วิทยา พึ่งพาพงศ์ ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ พร้อมคณะกรรมการบริหารในขณะนั้น เล็งเห็นถึงความทุกข์ยากของผู้ยากไร้ และสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน  จึงได้ลงความเห็นจัดตั้ง “มูลนิธิเพื่อสนับสนุนสถาบันนิติเวชวิทยา” เพื่อสงเคราะห์และดำเนินการต่อศพไม่มีญาติหรือญาติศพที่ยากไร้ รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุกทุกด้านของสถาบันนิติเวชวิทยา ภายใต้ชื่อ “มูลนิธิสถาบันนิติเวชวิทยา” เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2542

โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ สิ่งของ เพื่อนำไปจัดสรร สนับสนุน เพื่อสงเคราะห์และดำเนินการต่อศพไม่มีญาติหรือญาติศพที่ยากไร้ ให้ได้นำร่างผู้เสียชีวิต นำไปประกอบพิธีตามหลักศาสนา ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันนิติเวชวิทยา ด้วยคำนึงถึงประโยชน์ที่ได้สร้างให้กับสังคมและประชาชนอย่างยั่งยืน เพื่อผู้ยากไร้ แด่ศพไร้ญาติ

มูลนิธิสถาบันนิติเวชวิทยา   FOUNDATION OF THE INSTITUTE OF FORENSIC MEDICINE

สำนักงานมูลนิธิสถาบันนิติเวชวิทยา ตั้งอยู่ที่ 49 2/1 ถนนอังรีดูนังต์แขวงวังใหม่เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิสถาบันนิติเวชวิทยา

1 เพื่อสงเคราะห์ และดำเนินการต่อศพไม่มีญาติ หรือญาติศพที่ยากไร้

2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันนิติเวชวิทยา ในอันที่ จะอำนวยประโยชน์แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในทุกๆด้านและสังคม

3 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาอบรม การค้นคว้าวิจัยทางด้านวิชาการของเจ้าหน้าที่ สถาบันนิติเวชวิทยา

4 เผยแพร่ความรู้ทางการแพทย์นิติเวชศาสตร์ และวิทยาการที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย

5 ส่งเสริมสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสถาบันนิติเวชวิทยา

6 เพื่อร่วมมือกับองค์ การกุศลอื่นอื่น เพื่อสาธารณประโยชน์

7 ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใด